رینگ آب 1

رینگ آب 2

رینگ آب 3

رینگ آب 4

رینگ نصب شده آب

رینگ نصب شده برروی مبدل حرارتی

رینگ نصب شده بر روی رسیور شیر دوشی گاوداری

رینگ نصب شده بر روی برج خنک کننده

قبل از قرار گیری در آب نوسان دار مروس

بعد از قرار گیری در آب نوسان دار مروس

قبل از نصب رینگ برروی حوضچه 1

قبل از نصب رینگ برروی حوضچه 2

بعد از نصب رینگ برروی حوضچه 1

بعد از نصب رینگ برروی حوضچه 2

رینگ نصب شده بر روی برج خنک کننده 2

نمای داخل لوله آب قبل از نصب

نمای داخل لوله آب بعد از نصب رینگ

نمای داخل لوله بعد از نصب رینگ 2